1. Các Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe khác nhau cung cấp các phúc lợi khác nhau, một số bảo hiểm sẽ giới hạn chỉ cho quý vị đi một số bác sĩ, bệnh viện và các Nhà cung cấp dịch vụ nhất định.

2. Quý vị có thể phải trả một khoản tiền Khấu Trừ cho mỗi một năm hợp đồng bảo hiểm trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu chi trả cho phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Ví dụ, nói rằng khoản Khấu Trừ của quý vị là $200. Quý vị phải vào phòng cấp cứu với chi phí là $1,250. Quý vị trả trước $200 để trả xong phần Khấu Trừ, sau đó bảo hiểm bắt đầu trả để chia sẻ chi phí.

3. Quý vị có thể phải trả Đồng Bảo Hiểm và Đồng Chi Trả khi sử dụng dịch vụ y tế ví dụ như đi khám bác sĩ, chữa bệnh ngoại trú hoặc thuốc theo toa. Khoản đồng bảo hiểm thường tính theo tỉ lệ (ví dụ như 20% của tổng chi phí). Khoản đồng chi trả thường là một con số cố định (ví dụ như $10 hay $20 cho một lần lấy thuốc theo toa hay một lần khám bác sĩ).

4. Các chương trình bảo hiểm ký hợp đồng với hệ thống các bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, và các nhà cung cấp dịch vụ Y Tế. Tùy thuộc vào loại hợp đồng quý vị mua, chương trình bảo hiểm có thể chỉ chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp bởi nhà cung cấp trong hệ thống của chương trình, nếu không quý vị phải chia sẻ chi phí nhiều hơn.

 

 

healthcare.gov